TürkçeKDSG KURALLARI

 
Ýzlenme 4343

 

KDSG KURALLARI

  

Sevgili KDSG üyeleri. Yapýlan araþtýrmalar ve gözlemler, insanoðlunun son yýllarda hýzlý kentleþme, sanayi toplumu olma, hýzlý nüfus artýþý ve doðal kaynaklarýn hýzla tükenmesi gibi nedenlerle, doðaya daha fazla özlem duyduðunu göstermektedir. Bizler ne þanslýyýz ki, pek çok kiþinin rüyasýnda bile göremediði, el deðmemiþ doðal ortamlarý en zengin, en renkli haliyle görebilmekte ve yaþayabilmekteyiz. Gerçekten de yaklaþýk 5 yýldýr, gerek Körfez Bölgesi’nde, gerek çevre il ve ilçelerde eþi bulunmaz doðal ortamlarda muhteþem etkinlikler gerçekleþtirdik. Gerek yarattýðýmýz birlik beraberlik ortamý, gerek grup disiplini ve spor kültürü bakýmýndan, kendimizi ispatladýk ve kolay kolay elde edilemeyecek bir deðer yarattýk.

 

 

Bundan sonra da, yine ayný düzen içerisinde, sorunsuz ve keyifli etkinlikler gerçekleþtirebilmek için, etkinliklerimiz süresince uymamýz gereken kurallarý belirlemek, bunlarý yazýlý hale getirmek ve tüm üyelerimize duyurmak istedik. Sporun, hele hele doða sporlarýnýn, ayný zamanda pek çok tehlikeyi de içeren ve mutlaka azami disiplin gerektiren faaliyetler olduðu düþüncesiyle, tüm üyelerimizin bu kurallarý iyi bir þekilde okumasýný ve uygulamasýný bekliyoruz. Unutulmamalýdýr ki etkinliklerimiz grupla gerçekleþtirilmektedir ve grubun saðlýðý, emniyeti, mutluluðu her þeyin üzerindedir. Bizler için gerekli olan, sayýca kalabalýk bir grup yerine, nitelikli ve duyarlý bireylerden oluþan, kendimizi huzurlu ve güvende hissedebileceðimiz bir ortamdýr. Tavýrlarýyla, davranýþlarýyla bu ortamý bozan katýlýmcýlar, grubun çýkarlarý göz önüne alýnarak dýþlanacaktýr.

 

Etkinliklerimiz boyunca uymamýz gereken kurallar þunlardýr :

 

1- Etkinliklere katýlým, belirtilen en son gün ve saate kadar bildirilecektir. Hazýrlýklar kiþi sayýsýna göre yapýldýðýndan, son dakika katýlýmlarý ve son dakika iptalleri organizasyon açýsýndan sýkýntý yaratmaktadýr. Etkinlik katýlým süresinden sonra baþvuru yapan katýlýmcýlar, ancak araçlarda boþ yer varsa ve hazýrlýklar tamamlanmamýþsa kabul edileceklerdir. Katýlacaðýný bildirdiði halde, geçerli bir mazereti olmaksýzýn katýlýmýný bu sürenin bitiminden sonra iptal eden yürüyüþçülerin bu davranýþý hoþ görülmeyecek, tekrarý halinde yaptýrýma gidilecektir. Katýlacaðýný bildirdiði halde, geçerli bir sebep olmaksýzýn durumunu bildirmeyen ve gelmeyen katýlýmcýlar uyarýlacak, bu davranýþýn tekrarýnda bir daha gruba kabul edilmeyeceklerdir.

 

2- Körfez Doða Sporlarý Grubu ticari bir kuruluþ deðildir. Düzenlenen etkinliklerde, katýlýmcýlardan herhangi bir katýlým ücreti talep edilmez. Fakat bu etkinliklerin asgari düzeyde de olsa bir bedeli vardýr ve bu bedel katýlýmcýlar tarafýndan birlikte ödenmelidir. Etkinliðe herhangi bir araçla yolcu olarak katýlan üyeler, etkinlik sýrasýnda araç sahibine yakýt parasý ve diðer masraflar ( yýpranma, temizlik vb. ) düþünülerek belirli bir ücret öderler. Ayrýca katýlýmcýlar etkinlik sayfasýný sürekli takip etmeli ve araç sahipleriyle görüþüp, seyahat edecekleri aracý ayarlamalýdýrlar. Talebe göre ormanda yapýlacak olan sucuk-çay gibi ortak tüketimlerin bedeli ayrýca ödenir. Çadýr kamplarda, çadýr, uyku tulumu gibi malzemesi eksik olan katýlýmcýlara bu malzemeler küçük bir bedel karþýlýðý verilir, elde edilen gelir grubun ortak bütçesine aktarýlýr. Yürüyüþlere katýlan üyeler, her yürüyüþ sonrasýnda grubun ortak giderlerine katkýda bulunmak adýna, küçük bir ücret ödemelidir. Rehber-kamp yeri gibi ücretler de katýlýmcýlar tarafýndan bireysel olarak ödenir. Arkadaþlýk iliþkileri, ve kiþisel yakýnlýklar, ücret ödememek için geçerli neden deðildir. Bu konuda istisna kabul edilmeden, her katýlýmcý sözü edilen ücretleri ödemelidir. Etkinliklere aracý ile katýlanlar, araçlarýnýn bakýmýndan ve güvenliðinden sorumludur. Yolda kalmaya neden olacak herhangi bir ihmal yahut unutkanlýk yaþanmamalýdýr. Araç sahipleri trafik kurallarýna uygun davranmalýdýr. Hýz yapýlmaz, alkollü araç kullanýlmaz, riskli davranýþlar gerçekleþtirilemez. Araç sahibi olduðu halde geçerli bir mazereti olmaksýzýn aracýný getirmeyen, diðer katýlýmcýlarý aracýna almayan ve yolda býrakan katýlýmcýlar etkinliklerden men edilir.

 

3- Körfez Doða Sporlarý Grubu doðal çevreye muhtaçtýr. Bizim faaliyet alanýmýz doðadýr. Bu nedenle Körfez Doða Sporlarý Grubu, özünde çevrecidir ve her hareketiyle buna uygun davranýr. Çevreye ve ekolojik dengeye sahip çýkar. 6831 sayýlý Orman Kanunu’na aykýrý davranýlamaz. Yürüyüþ esnasýnda sigara içilemez. Molalarda içilen sigaralar mutlaka su ile söndürülür ve izmaritler asla yere atýlmaz. Yakýlan ateþlerin söndüðünden emin olunmadan bölge terk edilmez. Yere çöp atýlmaz. Meyve kabuðu, kemik, ekmek gibi organik çöpler bile doðaya býrakýlmaz. Çiçek koparýlmaz, sular kirletilmez. Hiçbir hayvan öldürülmez. Yol kenarlarýnda bulunan kayalar yuvarlanmaz. Unutulmamalýdýr ki adým bastýðýmýz topraðýn kendisine has bir dengesi vardýr. Dýþarýdan yapýlacak her müdahale, bu dengeye zarar verecektir. Doðadan fotoðraftan baþka bir þey alýnmaz, doðaya ayak izinden baþka bir þey býrakýlmaz.

 

4- Girdiðimiz ormanlarýn, çýktýðýmýz zirvelerin, adým bastýðýmýz her noktanýn asýl sahibinin kuþlar, böcekler, bitkiler olduðunu unutulmamalýdýr. Yürüyüþlerimiz sýrasýnda bu canlýlar rahatsýz edilmemelidir. Hem huzur bulmak, kuþlarýn ve derelerin þarkýsýný dinlemek adýna, hem de kuluçkadaki kuþlarý yahut sese duyarlý hayvanlarý ve diðer katýlýmcýlarý rahatsýz etmemek adýna, ormanda asla yüksek sesle konuþulmaz, baðýrýlmaz, þarký söylenmez, silah vs atýlmaz. Fotoðraf çekmek için hiçbir canlýya zarar verilmez.

 

5- Etkinliklerimize 10 yaþýndan büyük herkes katýlabilir. Katýlýmcýlarýn saðlýk durumlarý tamamen kendi sorumluluklarýndadýr. Yaþ ve kapasite olarak zorlanýlacak yürüyüþlere katýlmamak esastýr. Yürüyüþler esnasýnda yaþanýlacak bir saðlýk sorunu tüm grubu etkileyeceðinden, katýlýmcýlarýn riske girmemesi gerekmektedir. Basýlan noktalarýn güvenliðine, kazalara ve yaralanmalara karþý hassas olunmalýdýr. Taþ düþürme ya da vahþi hayvan varlýðý gibi durumlar yüksek sesle bildirilmelidir. Düzenli kullanýlan ilaçlar ve alerjik durumlar bildirilmeli, yürüyüþlerin mesafe ve zorluk dereceleri iyi deðerlendirilmelidir.

 

6- Yürüyüþleri saðlýklý bir þekilde tamamlamak ve kaybolmamak esastýr. Yürüyüþlerde bir öncü ( rehber-lider ) bir de artçý bulunmaktadýr. Hýzlý yürümek, öncüyü geçmek, artçýdan geri kalmak, rota dýþýna çýkmak, kiþisel rotalar denemek, gruptan izinsiz tehlikeli yerlerle týrmanmak, yüzmek, maðara ve çukurlara inmek kesinlikle yasaktýr. Yürüyüþ esnasýnda önceden belirlenmiþ olan rotayý deðiþtirmeye çalýþmak hoþ görülmez. Faaliyet rehberi gerekli gördüðünde ekibin bir kýsmýný yanlarýna sorumlu vererek geri gönderebilir ya da faaliyeti iptal edebilir.

 

7- Katýlýmcýlarýn birbirlerine ve özellikle de karþý cinse yaklaþýmlarý saygý çerçevesinde olmalýdýr. Ýstenmeyen þakalar, müstehcen espriler, rahatsýz edici söz ve tavýrlardan kaçýnýlmalýdýr. Grup oluþturmak, dedikodu, küfürlü konuþmalar asla hoþ görülemez. Varýlan noktada karþýlaþýlan köylülere, iþletme sahiplerine, devlet görevlilerine yaklaþým da saygý çerçevesinde olmalýdýr. Bahçelere, tarým alanlarýna ve özel alanlara izinsiz girilmez. Sahipli tarým ürünleri ( meyve- sebze, yumurta, bal vs ) kesinlikle toplanmaz. Baþkasýna ait kiþisel eþyalar izinsiz kullanýlmaz. Ýbadethane-türbe-müze-ören yeri gibi mekanlarda kurallara uyulur.Ýzin verildiði açýkça belirtilen etkinlikler haricinde, yürüyüþ öncesinde ve yürüyüþ sýrasýnda asla alkol alýnmaz.

 

8- Etkinliklerde din ve siyaset eksenli ifadeler kullanmak, tartýþmalar yaratmak, propaganda yapmak kesinlikle yasaktýr. Herhangi bir siyasi oluþumun sembolü kullanýlamaz. Zirve ya da tarihi anýt gibi varýþ noktalarýnda ekip sorumlusundan izin alýnarak bayrak açýlabilir. Bunun dýþýnda yürüyüþ aksesuarý ya da giysi olarak bayrak taþýnamaz. Olur olmaz yerde bayrak açýlarak etkinliðin anlamýna ya da niteliðine uymayan, þov yapma niyeti taþýyan davranýþlar gerçekleþtirilemez. Marþ söylenemez, slogan atýlamaz. Etkinlik dýþýndaki sorunlarýn etkinliðe aksettirilmesinden kaçýnýlýr. Ýkili tartýþmalara girilmez. Herhangi bir rahatsýzlýk ve sorun halinde grup liderliðinden yardým istenir. Grupla ilgili sorunlarýn çözümünde yahut kararlarýn alýnmasýnda, grup yöneticilerinin en az 3 tanesinin yapacaðý görüþme ve alacaðý karar esastýr.

 

9- Gruplarýn ortak etkinlikleri dýþýnda, farklý gruplara üye olup ta, etkinliklerimize bireysel katýlýmcý olarak gelen katýlýmcýlar grup kurallarýna uymak zorundadýr. Farklý gruplarýn amblem, pankart ve sembolleri kullanýlamaz. Grup tanýtýmý ve propagandasý yapýlamaz. Rota tespiti ve kaydý yapýlamaz.

 

10- Katýlýmcýlarýn kiþisel eþyalarýný iyi muhafaza etmeleri gerekmektedir. Fotoðraf makinesi, cep telefonu, anahtar gibi gereçler kaybedilmemeli, mola yerlerinde unutulmamalýdýr. Bunlar için geri dönülemez, araþtýrma yapýlamaz. Çadýr kamplarda çadýrýn güvenliðinden ve eþyalarýn emniyetinden, katýlýmcý sorumludur. Her katýlýmcý kendi kiþisel donanýmýný iklim ve etkinlik þartlarýna göre tamamlamalýdýr. Etkinlik duyurusunda belirtilen malzemeler mutlaka alýnmalýdýr. Yaðmurluk, çaký, çakmak, fener, yedek kýyafet, yedek pil vs. gibi araç gereçler kiþisel olarak tamamlanmalý, hiçbir katýlýmcý bir diðerine malzeme anlamýnda yük olmamalýdýr.

 

11- Yürüyüþler esnasýnda sýk sýk fotoðraf çekilir. Çekilen bu fotoðraflar internet ortamýnda paylaþýlýr, yorumlanýr, izlenir. Özellikle tüm katýlýmcýlarýn birlikte poz verdiði toplu fotoðraflarda yer almak esastýr. Fotoðraflarýnýn paylaþýlmasýný ve fotoðraf karelerinde yer almayý istemeyenler bu durumu önceden belirtmelidirler. Sahibini rahatsýz edici nitelikteki fotoðraflar kullanýlmaz, fotoðraflarýn altýna rencide edici, alay ve argo içeren yorumlar yazýlmaz.

 

12- Faaliyetlerimize katýlan her birey, bu kurallarý okumuþ ve uymayý taahhüt etmiþ sayýlýr.

24/11/2020 Gün Ortalama:0  Bugün37 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.216.79.60